Tervezés és engedélyezés

A kút tervezését, engedélyezését és fúrást mindig bízza szakemberre! 

Engedélyezés

Az engedélyezési eljárás menetét, valamint az eljárások során benyújtandó dokumentációk tartalmi követelményeit egy, a Belügyminisztérium által kiadott Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg. 

Arra vonatkozóan, hogy a tervezett beruházás kinek a hatáskörébe tartozik, a vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlásáról szóló – jelenleg hatályos – Kormányrendelet előírásai az irányadók.

A Rendeletben bemutatott eljárások az alábbi csoportosításban bonthatóak:

Hatósági jogkör alapján:  

I. Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó eljárások (jegyzői hatáskör)

II. Vízügyi hatósági jogkörbe tartozó eljárások

III. Vízügyi szakhatósági állásfoglalások

A lakossági kutak eljárásai – ha megfelelnek a lentebb felsorolt feltételeknek – az I. pontba, azaz jegyzői hatáskörbe tartoznak!

HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ ELJÁRÁSOK (JEGYZŐI HATÁSKÖR)

A vízgazdálkodással kapcsolatos hatósági jogkör gyakorlásáról szóló – jelenleg hatályos – a Kormányrendelet (24. §) előírásai alapján, az alábbi tevékenységekhez a helyi önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

 • olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a lenti feltételeket együttesen teljesíti
  • max. 500 m3/év vízkivétellel üzemel
  • kizárólag talajvízkészletet vagy parti szűrésű vízkészletet használ
  • hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, vagy létesül
  • házi ivóvízigény vagy háztartási vízigény kielégítését szolgája
  • nem gazdasági célú vízigény kielégítésére szolgál
  • nem érint kijelölt, kijelölés alatt álló vagy előzetesen lehatárolt védőidomot, védőterületet
 • házi ivóvízigényt kielégítő kúthoz tartozó víztisztító feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez
 • az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési önkormányzat jegyzője gyakorolja.

A kérelmet papír alapon, 1 példány engedélyezési tervdokumentáció csatolásával kell kezdeményezni. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció tartalmát a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Fontos, hogy a helyi vízgazdálkodási hatósági eljárásban nem kell beszerezni a vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatot!

BÍRSÁG

1995. évi LVII. törvény 29. § 4) alapján:

„A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot”

MENTESSÉG A BÍRSÁG MEGFIZETÉSE ALÓL

vízgazdálkodásról szóló törvény 29.§ (7) bekezdése alapján, mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2020. július 1-et megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

Ha vízminőség vizsgálatra is szüksége van, a mintavételt és a minták vizsgálatát minden esetben szakemberrel és akkreditált laboratóriumban végeztesse!