Kapcsolódó jogszabályok

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről

41/2017.(XII.29.) BM rendelet A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A felszín alatti vizek védelméről

147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

6/2009. (IV.14. KvVM-EüM-FVM együttes rendelet A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

 

EGYÉB vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági és szakhatósági
eljárásokkal kapcsolatos jogszabályok

Törvények:

Magyarország


Alaptörvénye (2011. április 25.)

1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII. törvény A vízgazdálkodásról

1996. évi LIII. törvény A természet védelméről

2011. évi CCIX. törvény A víziközmű szolgáltatásról

Kormányrendeletek:

121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet A közfürdők létesítéséről és működéséről

232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

120/1999. (VIII.6.) Korm. rendelet A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására
vonatkozó feladatokról

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről

220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási
és tájvédelmi szakértői tevékenységről

71/2015. (III.30.) Korm. rendelet A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Egyéb rendeletek:

13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet A vízkészletjárulék kiszámításáról

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről

 

Szabványok

MSZ 22116:2002 Fúrt kutakra vonatkozó szabvány

MSZ 15298:2002 Vízföldtani napló tartalmi és formai
követelményei

MSZ 448-44:1990 Ivóvízvizsgálat. Bakteriológiai vizsgálat